голова

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Д О Р У Ч Е Н Н Я

щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання

в навчальних закладах області

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про освіту”, „Про Державний Гімн України”, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 „Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України” та з метою виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів України:

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації,райдержадміністраціям,

міськвиконкомам (міст обласного значення)

1. Створити на офіційному веб-сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації, сайтах місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів, центрів методичної роботи; вищих, професійно-технічних, позашкільних, загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів рубрику „Патріотичне виховання юного покоління”.

До 20 грудня 2013 року.

Райдержадміністраціям,міськвиконкомам (міст обласного значення)

2. Розробити та затвердити місцеві плани заходів з патріотичного виховання дітей та молоді.

До 26 грудня 2013 року.

3. Розпочинати заняття в навчальних закладах Київської області з підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України.

Щодня.

2Департаменту освіти і науки облдержадміністрації,райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення)

4. Розширити напрями співробітництва навчальних закладів області із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей та молоді.

5. Здійснювати заходи (тематичні екскурсії, вечори, наукові конференції, цикли історичних читань тощо) з вивчення історії та культури України.

6. Організувати у навчальних закладах виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення.

Протягом року.

Департаментам освіти і науки,

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністраціям,міськвиконкомам (міст обласного значення)

7. Забезпечити висвітлення заходів з патріотичного виховання дітей та молоді в засобах масової інформації.

Протягом року.

Райдержадміністраціям,міськвиконкомам (міст обласного значення)

8. Інформувати Київську обласну державну адміністрацію через департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним.

9. Контроль за виконанням цього доручення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Подашевську Т.Л.

(підпис) А.Й. Присяжнюк

09 грудня 2013 року

№ 148-1

ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України 27.10.2009 № 3754/981/538/49

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й технології. Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними технологіями.

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні підростаючого покоління.

Сучасний етап розвитку України особливо потребує від органів державної влади та суспільних інституцій здійснення системних заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, зокрема з огляду на потребу підготовки потенційних кандидатів для прийняття на державну, військову службу.

Концепція розроблена на виконання Указу Президента України від 03.07.2008 № 616/2008 "Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді", з урахуванням норм Указу Президента України від 25.10.2002 № 948 "Про затвердження Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді", Постанови Верховної Ради України від 22.05.2003 № 865 "Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку" та пропозицій центральних, місцевих органів виконавчої влади та молодіжних громадських організацій.

1. Мета та завдання Концепції національно-патріотичного виховання молоді

Мета Концепції національно-патріотичного виховання (далі - Концепція) полягає у створенні методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади і громадськості щодо виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України.

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.

Це передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування громадсько активної життєвої позиції молодих громадян, психологічної готовності до добровільного вступу на державну, військову службу та зразкове виконання службових обов'язків.

Концепція передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом реалізації таких виховних завдань:

· забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

· виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

· сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

· формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

· формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

· відновлення і вшанування національної пам'яті;

· утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

· формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

· відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

· забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

· консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

· сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

· підтримання кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

· створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;

· сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я; задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

· виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

· створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

· реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

2. Принципи національно-патріотичного виховання:

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей.

Основними принципами національно-патріотичного виховання є:

· принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування у молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

· принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

· принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як вищій цінності.

· принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

· принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний та різнобічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів виховної роботи.

· акмеологічний принцип вимагає орієнтації виховного процесу на вищі морально-духовні досягнення і потенційні можливості особистості, створення умов для досягнення нею життєвого успіху, розвиток індивідуальних здібностей.

· принцип особистісної орієнтації означає, що загальні закони психологічного розвитку проявляються у кожної людини своєрідно і неповторно.

· принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни.

· принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, формування у вихованців відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від національних ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід'ємну частину загальнолюдської.

3. Шляхи реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді

3.1. Розроблення та удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді:

· підготовка нормативно-правових актів з питань національно-патріотичного виховання молоді, внесення відповідних змін до законодавства;

· підготовка цільових програм національно-патріотичного спрямування з метою поліпшення вивчення української мови, історії, культури; сприяння розвитку професіоналізму, громадянської активності; популяризації здорового способу життя; підвищення престижу та привабливості державної та військової служби;

· визначення механізмів економічного стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють підтримку заходів громадських організацій, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

· розроблення порядку державного фінансування заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молодих людей;

· розроблення положень про державні нагороди та відзнаки для вихователів, наставників за успіхи у патріотичному вихованні молоді.

3.2 Активізація діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання молодого покоління:

· координація діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, навчальних і культурно-просвітницьких закладів, громадських організацій;

· забезпечення наступності та системності національно-патріотичного виховання;

· забезпечення проведення заходів, спрямованих на утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку збройних сил в відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян;

· втілення планів дій, спрямованих на реалізацію молоддю інтелектуальних та творчих проектів на благо України, поліпшення професійної орієнтації, розвиток мотивації до праці;

· залучення юнаків і дівчат до вивчення культури, історії України, пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, діяльності творчих об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;

· активне залучення до патріотичного виховання молоді діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спортсменів;

· забезпечення активної участі молоді в заходах національно-патріотичного спрямування, у тому числі, приурочених загальнодержавним святам;

· залучення молоді до участі у державотворчому процесі, громадському русі задля розвитку політичної культури;

· популяризація молодіжного внутрішнього туризму, популяризація пам'яток української історії, культури та природи, історичних місць та подій, етнографії та життєписів відомих діячів;

· забезпечення проведення заходів спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення відповідних умов;

· сприяння розширенню контактів української молоді з закордонними українцями;

· удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, що займаються питаннями патріотичного виховання дітей та молоді;

· сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів патріотичного виховання, позашкільних закладів та інших організацій, які здійснюють заходи з патріотичного виховання молоді;

· розроблення та реалізація планів дій та програм з патріотичного виховання молоді місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування разом з інституціями громадянського суспільства.

3.3. Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання молоді:

· розширення інформування молоді про заходи з відновлення та вшанування національної пам'яті;

· організація у теле-, радіопрограмах і в пресі постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;

· недопущення пропаганди в засобах масової інформації культу насильства, жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що підривають суспільну мораль та національні духовні цінності, заперечують суверенність Української Держави;

· підтримка україномовних молодіжних друкованих засобів масової інформації, теле- та радіопрограм, створення Інтернет-сторінок, що популяризуватимуть українську історію, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання;

· виробництво кіно- і відеофільмів, підтримка видання науково-популярної, наукової, художньої літератури національно-патріотичного спрямування.

3.4. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями:

· активне залучення до національно-патріотичного виховання молоді громадських організацій, використання їх досвіду і духовного потенціалу у вихованні патріотів України;

· відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили, здатної зробити вагомий внесок у національно-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту Батьківщини;

· організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді;

· підтримка засобів масової інформації, які діють при молодіжних і дитячих громадських організаціях та висвітлюють питання, спрямовані на національно-патріотичного виховання дітей і молоді;

· посилення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади стосовно національно-патріотичного виховання молоді;

· сприяння консолідації і координації діяльності громадських організацій при підготовці і проведенні заходів національно - патріотичного спрямування.

3.5. Посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання молоді:

· створення сприятливого умов для життєдіяльності сім'ї, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку дітей та молоді на засадах національних традицій, педагогічної науки та кращого світового досвіду;

· підвищення педагогічної культури батьків, зокрема шляхом підготовки науково-популярної та методичної літератури з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді у сім'ї, активізація діяльності органів державної влади та громадських структур у цьому напрямі;

· проведення всеукраїнських заходів за участю батьківської громадськості, спрямованих на популяризацію кращого досвіду національно-патріотичного виховання;

· висвітлення у засобах інформації кращого досвіду родинного виховання.

3.6. Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання молоді:

- здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази історичних подій, публікація розсекречених архівних документів, видання історичної науково-популярної літератури, довідкових матеріалів про здобутки України за роки незалежності, книг національно-патріотичної спрямованості; - включення проблематики національно-патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних закладів; - підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних посібників і рекомендацій з питань національно-патріотичного виховання молоді; - розроблення та впровадження програм національно-патріотичного виховання молоді в закладах освіти; - вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень; - систематичне проведення наукових конференцій, семінарів з проблем національно-патріотичного виховання молоді; - створення на базі навчальних закладів експериментальних майданчиків та лабораторій в наукових установах з проблем національно-патріотичного виховання; - підвищення професійної кваліфікації педагогічних, соціальних працівників, інших фахівців з питань національно-патріотичного виховання, соціального становлення та розвитку молоді.

4. Очікувані результати впровадження Концепції

У результаті впровадження Концепції очікується:

· утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства;

· формування в молоді характерних рис патріота: активна підтримка і розвиток Української державності, дотримання Конституції України;

· дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам'яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та зміцнення власного здоров'я;

· підвищення зацікавленості молоді щодо державної служби та служби у Збройних силах України, її готовності до захисту України, збереження та шанування національної пам'яті;

· збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

· створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

· консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

01001 м. Київ, Хрещатик, 6, тел.: 278-21-62, E-mail: donm@kyiv-oblosvita.gov.ua Web: www.kyіv-oblosvita.gov.uaН АКАЗ

“13” грудня 2013 № 405

м. Київ

Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області

На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09 грудня 2013 року №148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області, відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про Державний Гімн України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та з метою виховання у дітей та молоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів України

НАКАЗУЮ:

1. Структурним підрозділам департаменту освіти і науки, керівникам місцевих органів управління освітою, керівникам ПТНЗ та ВНЗ створити на офіційних веб-сайтах рубрику «Патріотичне виховання юного покоління».

До 20 грудня 2013 року

2. Керівникам місцевих органів управління освітою, керівникам ПТНЗ та ВНЗ:

2.1. розробити і затвердити плани заходів з патріотичного виховання дітей та молоді.

До 26 грудня 2013 року

2.2. зобов’язати керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників щоденно розпочинати заняття у навчальних закладах Київської області з підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України.

Щодня

2.3. проводити заходи (тематичні екскурсії, вечори, наукові конференції, цикли історичних читань тощо) з вивчення історії та культури України.

Протягом року

відповідно до плану роботи

2.4. організувати у навчальних закладах виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української державності.

Протягом року

відповідно до плану роботи

3. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (Бачинська Є.М.):

3.1. проводити системну роботу з підготовки педагогічних кадрів до патріотичного виховання дітей та молоді шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації, участі у семінарах, конференціях, тренінгах, нарадах тощо.

Протягом року

відповідно до плану роботи

3.2. сприяти розширенню напрямів співробітництва навчальних закладів області із соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей та молоді.

Протягом року

відповідно до плану роботи

3.3. вивчати, узагальнювати і пропагувати кращий досвід патріотичного виховання дітей та молоді, висвітлювати у ЗМІ, науково-практичних конференціях, семінарах, методичних посібниках.

Протягом року

відповідно до плану роботи

4.КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (Нестерук Т.В.),Київському обласному позашкільному комунальному закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Петровська Т.В.), відділу соціального захисту інтернатних та позашкільних навчальних закладів департаменту освіти і науки (Рохманюк Н.Б.) спланувати та відповідно організувати якісне проведення заходів з патріотичного виховання дітей та молоді Київщини.

Постійно

відповідно до плану роботи

5. Про проведену роботу інформувати департамент освіти і науки.

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки Рогову В. Б.

Директор департаменту Н. І. Клокар

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

27.10. 2014 № 1232

Про затвердження плану заходів щодо

посилення національно-патріотичного

виховання дітей та учнівської молоді

На виконання протоколу наради від 18 вересня 2014 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Сича О. М., пункту 11 рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2014 року (протокол № 5/1-2), з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (далі – План заходів), що додається.

2. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) Міністерства освіти і науки України; Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.); департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити відповідно до компетенції виконання завдань Плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Міністр С. М. Квіт


Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки України

_27.10._2014 №_1232_____

План заходів

щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

№ п/п Зміст заходу Відповідальні Строки виконання
1. Здійснити аналіз нормативно-правових актів з питань національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді та у разі потреби внести відповідні зміни Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) Департамент вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) до 1 грудня 2014 року
2. Розробити методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді з урахуванням сучасних вимог Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) до 1 листопада 2014 року
3. Провести нараду із завідуючими кабінетами виховної роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з впровадження ефективних моделей національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) до 1 листопада 2014 року
4. Розробити моделі виховної роботи з акцентом на громадянських, державницьких, військово-патріотичних аспектах Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) до 1 червня 2015 року
5. Запровадити всеукраїнську військово-спортивну патріотичну гру «Захисник України» Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) з вересня 2015 року
6. Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій постійно
7. Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій постійно
8. Під час курсової перепідготовки педагогічних працівників передбачити розгляд питань національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій постійно
9. Створити банк даних досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, який схвалений для впровадження на районному, обласному та всеукраїнському рівнях Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О. А.) Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій до 1 січня 2015 року
10. Провести нараду з залученням представників Держкіно щодо питань надання гриф Міністерства освіти і науки України національним фільмам виховного та просвітницького характеру Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) до 20 листопада 2014 року
11. Доопрацювати спільно з Міноборони, МВС, ДСНС навчальну програму з предмета «Захист Вітчизни» з метою розширення змісту та забезпечення практичної спрямованості розділів з основ цивільного захисту, початкової військової підготовки Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) до 1 серпня 2015 року
12. Посилити національно-патріотичну та виховну складову програм підготовки початкового (молодший бакалавр) та першого (бакалавр) рівнів вищої освіти у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів, шляхом внесення відповідних змін до програм нормативних дисциплін, спрямованих на висвітлення державотворчих процесів, героїчного минулого українського народу, його внеску у скарбницю світової культури Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департамент вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) постійно
13. Посилити співпрацю з органами військового управління з питань: підготовки молоді до збройного захисту держави; організації проведення навчально-польових зборів на базі військових частин; підбору педагогічних кадрів для викладання предмету «Захист Вітчизни»; профорієнтаційної роботи Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій постійно
14. Розглянути питання щодо в створення в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти та в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти відділу військово-патріотичного виховання. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій до 1 січня 2015 року
15. Посилити національно-патріотичну та виховну складову роботи відповідних кафедр у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів, шляхом введення до професійної складової програм підготовки початкового (молодший бакалавр) та першого (бакалавр) рівнів вищої освіти дисциплін, спрямованих на вивчення методики виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, національно-патріотичного виховання Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департамент вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) постійно
16. Спільно з громадськими організаціями проводити Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) щорічно

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко

Кiлькiсть переглядiв: 171

Коментарi